Luns 20 Mai 2024

 BANDO

Jesús Manuel Núñez Díaz, Alcalde-Presidente do Concello de As Nogais (Lugo)

FAGO SABER:

Que de conformidade co establecido nos artigos 9,17 e 23 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario do IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM), DO ANO 2024, comezará a contar o día 15/04/2024 e rematará o día 17/06/2024, ambos os dous incluídos.

O ingreso das débedas NON domiciliadas realizarase en calquera oficina das entidades ABANCA, “La Caixa”- Caixabank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., presentando o documento de ingreso que se envía por correo aos domicilios dos contribuíntes.

O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar para anos sucesivos en caixas de aforros, bancos e demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña ao documento de pago e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, podendo tamén xestionar a domiciliación nas oficinas municipais.

Infórmase tamén que, transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola vía de constrinximento, e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes, tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria.

O Alcalde, Jesús Manuel Núñez Díaz.

  pdf Bando I V T M 2024 (276 KB)

ITV VEHICULOS AGRICOLAS 2024

BANDO

 JESÚS MANUEL NUÑEZ DÍAZ, Alcalde-Presidente do Concello de As Nogais (Lugo),

 F A G O  S A B E R:

 Que a unidade móbil de INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS estará situada na Praza da Nogueira de As Nogais  os seguintes días e horarios:

23, 24 e 25 DE ABRIL DE 2024 de 9:00 h. a 13:30 h. e de 15:15 h. a 18:00 h.

 CITA PREVIA no teléfono 902 30 90 00  ou ben facelo a través da páxina web www.sycitv.com no apartado de unidades móbiles.

Dado en As Nogais, a 19 de marzo de 2023.

O ALCALDE, Jesús Manuel Núñez Díaz

  pdf BANDO ITV 2024 f (441 KB)

ANTECEDENTES: O Concello de As Nogais, dispón dun único edificio adicado a oficinas municipais e de atención ao público. Dito inmoble, construido na década dos 60, conta con tres plantas sobre rasante, do seguinte xeito:

- Planta baixa, adicada á atención ao público, coa oficina de rexistro e a de asistencia social.

- Planta primeira, tamén de atención ao público coa oficina de Urbanismo e o Salón de Plenos, ademáis das de alcaldía e secretaría.

- Por último, unha planta baixo cuberta, coa biblioteca e o Xuzgado de Paz, ademáis de dúas zonas de almacén/arquivo.

NECESIDADE DA ACTUACIÓN: Vistas as necesidades en materia de accesibilidade do eficio consiutorial e tendo en conta que o Concello de As Nogais ten unha poboación moi envellecida, fai que moitos dos usuarios dos servizos municipais sexan persoas de avanzada idade, algúns deles con certos problemas de mobilidade.

O pequeno tamaño por planta do edificio fai imposible situar todos os servizos de atención ao público en planta baixa, polo tanto, a incorporación dun ascensor (elevador hidráulico) permite coa actuación realizada o ascenso ás plantas superiores por persoas con mobilidade reducida, mellorando moito a calidade do acceso e  achegando máis doadamente, a Administración aos cidadáns.

DESCRICIÓN DO ESTADO FINAL :Instalouse un elevador hidráulico, cunha velocidade máxima de 0,15m/s, no oco da escaleira do edificio. A delimitación deste oco realizouse con tabiquería de placas de yeso pintadas en cor branco. Estruturalmente, ampliouse o perímetro do oco existente para acoller o espazo libre necesario para incluír estrutura metálica de soporte, a cabina e mecanismos de soporte, poleas, cables etc. Por último, colocouse un pasamáns ao longo de todo o desenvolvemento da escaleira, nos paramentos verticais que pechan o oco do elevador.

INVESTIMENTO: Para levar a cabo as devanditas obras concorreuse á convocatoria de axudas da Consellería de Política Social segundo a ORDE do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, ao abeiro do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, de conformidade co Regulamento (UE) número 2021/241, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento BS701B).

Segundo resolución da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, pola que se publica a Resolución do 3 de novembro de 2023 da concesión de subvencións pola que se conceden as subvencións a concellos e mancomunidades da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal, para a realización da Obra de INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES DE AS NOGAIS foi concedida unha axuda do 100% do investimento cun custe total de 48.398,68 €.

Portal de Transparencia

Sede Electrónica

Plan Xeral de Orenación Municipal

pxom

Patrimonio Cultural

rutas senderismo

O tempo

°F°C
Error! Unable to Find Specified Location!

Newsletter

Suscríbete ao noso boletín e mantente informado..